DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

Turbageçiriji turba armaturlary klapan nasoslarynda we beýleki dizaýn ýa-da satyn alyşlarda köplenç DN, dýuým “, Φ we beýleki bölümlere duş gelýäris, bulaşyklyk üçin köp dostumyz bar (esasanam önümçilik aýakgaplary üçin täze) modeli tapawutlandyryp bilmeýäris, şu gün biz etrap aýratyn derňewiniň üç bölüminiň gysgaça mazmunyny jemlär.

1.DN
“DN” köp dost ýalňyşlyk bilen içki diametri, hakykatdanam DN we käbir ýakyn, ýöne diňe ýakyn diametri diýip pikir edýär, asyl manysy turbageçiriji, turba, armatur nominal diametri, nominal diametri (Nominal diametri); ortaça daşky diametri (Daşarky diametri ortaça), aslynda daşky diametri diýen ýaly.

Içerki DN bahasy esasan gaty ýygydyr, ýöne turbada, turba we klapan armaturlary diňe bir bölegi görkezip biler, näme üçin onuň bölegi?Içerki turbageçiriji ulgamda şol bir DN bellenen turbada daşarky diametriň iki görnüşi bolup biler (pipe turbanyň ýa-da turbanyň daşky diametri, soň düşündireris) DN100 ýaly I seriýa we II seriýa bar (şeýle hem A seriýany we B seriýasyny bellemek üçin peýdaly), I seriýa we DN100 seriýasy Φ114.3, II seriýa we B seriýa DN100 Φ108.Meýilnama we jikme-jiklikler görkezilende DN-den soň turbanyň daşky diametrini görkezmeseňiz, DN bilen bellik edende I seriýaly (A seriýaly) ýa-da II seriýalydygyny (B seriýasy) anyk görkezmeli. satyn almak we gözleg işinde aýdyňdyr we aragatnaşyk we tassyklama bolmazdan haýsy turbanyň ýa-da daşarky diametriň laýykdygyny bilip bilersiňiz.

2. Inçler
Inç ”imperiýa birligi, esasan Amerikada we Europeewropada ulanylýar, şeýle hem bir birlik, elbetde, onuň Turbasy we Turbasy turbasy bar, bu gün turbalar we armaturlaryň Turbalar synpyny işläp düzmeli, soňrak tanadarys, Turbalar turbasy we Tube turbanyň aýratyn tapawudy.

Turbanyň turbasynda, iki görnüşli turbanyň daşky diametrini tapawutlandyrmak üçin dýuým DN birligine meňzemeýär, 4 ″ daşky diametri 114.3, 10 ″ Φ273 ýaly açyk birligi. Dýuým bilen suratlandyrylan turba ýa-da armatura, zerur turbanyň daşky diametriniň ululygyny tassyklamazdan anyk bilinýär.

3. Diametri Φ
Diametriň nyşany, "fai" diýlip atlandyrylýan grek harpyna degişli "Φ" bolup, öňki ikisi bilen gaty ýakyn gatnaşygy bar, sebäbi ýokardaky iki kesgitleýiş bölümini çalşyp biler, we using ulanyp turba ýa-da turba iň düşnükli we Φ219, Φ508, Φ1020 we ş.m. ýaly öwrülişiksiz iň göni. Bu kesgitlemek usuly hem has giňdir.


Iş wagty: Mart-24-2023