Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

1999-njy ýylda tapylan Suzhou senagat parkynda ýerleşiň.Zawod 8900㎡ covers we Office 2500㎡., 000yllyk satuwy 7,000,000 dollar, ýylda 10% -20% ösdi.ISO9001 şahadatnamasy bolmaly.Annualyllyk önümçilik 100,000 toplumyna ýetip biler

“Stard-dişli”, klapan dolandyryş tehnologiýasynda ýöriteleşen öňdebaryjy global üpjün ediji.Önümlerimiz üçin amaly ssenariýalara nebit, himiýa, tebigy gaz, ýadro we suw degişlidir.

Müşderilerimize klapanlaryny has gowy dolandyrmak üçin önümiň täzelenmegine, hiline we ygtybarly çözgütlerine ygrarlydyrys.

Biz Hytaýyň Suzhou şäherinden.Hytaýyň taňze derýasynyň Delta sebitinde, guýma önümlerimiziň, işleýiş mümkinçiliklerimiziň we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagyň şol bir wagtyň özünde artykmaçlygyny üpjün edýän oňat we amatly üpjünçilik zynjyry bar.Çalt eltip bermek we has gowy önümiň hilini kanagatlandyryp bilýäris.

Bu pudaga hyzmat edýän 25 ýyldan gowrak tejribämiz, müşderilerimiziň innowasiýa, ygtybarly we tygşytly çözgütleri üpjün etmek üçin bize bil baglap biljekdigini aňladýar.

Kompaniýanyň tertibi

1999-njy ýylda tapylan Suzhou senagat parkynda ýerleşiň.Zawod 8900㎡ covers we Office 2500㎡., 000yllyk satuwy 7,000,000 dollar, ýylda 10% -20% ösdi.ISO9001 şahadatnamasy bolmaly.Annualyllyk önümçilik 100,000 toplumyna ýetip biler

“Stard-dişli”, klapan dolandyryş tehnologiýasynda ýöriteleşen öňdebaryjy global üpjün ediji.Önümlerimiz üçin amaly ssenariýalara nebit, himiýa, tebigy gaz, ýadro we suw degişlidir.

Müşderilerimize klapanlaryny has gowy dolandyrmak üçin önümiň täzelenmegine, hiline we ygtybarly çözgütlerine ygrarlydyrys.

Biz Hytaýyň Suzhou şäherinden.Hytaýyň taňze derýasynyň Delta sebitinde, guýma önümlerimiziň, işleýiş mümkinçiliklerimiziň we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagyň şol bir wagtyň özünde artykmaçlygyny üpjün edýän oňat we amatly üpjünçilik zynjyry bar.Çalt eltip bermek we has gowy önümiň hilini kanagatlandyryp bilýäris.

Bu pudaga hyzmat edýän 25 ýyldan gowrak tejribämiz, müşderilerimiziň innowasiýa, ygtybarly we tygşytly çözgütleri üpjün etmek üçin bize bil baglap biljekdigini aňladýar.

Hyzmatlar we önümler

“Stard-dişli” gözleg we ösüşi, önümçiligi, satuwy we söwdany birleşdirýän häzirki zaman kompaniýadyr.

“Stard-gear” pudagyň lideri bolmak maksadyny goýupdy.

Soňky 10 ýylda önümlerimiz ABŞ, Italiýa, Germaniýa, Meksika, Singapur, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.

“Stard” 9 sany seriýany, dişli operatorlaryň 80-e golaý görnüşini hödürleýär.

“Ajaýyp abraý, iň oňat hilli we ajaýyp hyzmat” missiýasynyň beýanyna esaslanyp, kompaniýa bütin dünýäde müşderilere hyzmat etmek üçin iň gowy synanyşyk eder.

Taslama we ösüş

3D simulýasiýa, dinamiki simulýasiýa, çäkli element derňewi we ş.m. arkaly inersenerler önümçilige başlamazdan ozal her täze önümiň dizaýnlarynyň rasionaldygyny barlap bilerler, täze önümleriň dizaýnyny we ösüş siklini ep-esli gysgaldyp, howpsuzlygyny üpjün ederler. ahyrky önümler we çykdajylary azaltmak.

Dizaýn we ösüş Programma aragatnaşygy
Dizaýn we ösüş Dizaýn aragatnaşygy
Dizaýn we ösüş Dizaýn çyzgysy

Önümçilik güýji

“Stard Automation”, şeýle hem, her bir müşderiniň önümçilik tertibiniň we her sargytyň gidişiniň bir göz bilen aýdyň bolmagyny üpjün etmek üçin giňişleýin ERP dolandyryş ulgamyny işleýär.Bu ulgam işde we dolandyryşda möhüm rol oýnaýar.Hakyky wagtlaýyn gözegçilik we dolandyryş netijeliligi ýokarlandyrmak üçin önümçiligiň dowamynda amala aşyrylýar.

Önümçilik-kuwwat
Önümçilik-kuwwat
Önümçilik-kuwwat
Önümçilik-kuwwat
Önümçilik-kuwwat
Önümçilik-kuwwat

Önümçilik kuwwaty

Suzhou zawodynyň ýyllyk önüm bahasy 9,000,000 dollara ýetip biler
Annualyllyk önümçilik 100,000 toplumyna ýetip biler

Önümçilik-kuwwaty
Önümçilik-kuwwaty
Önümçilik-kuwwaty
Önümçilik-kuwwaty

Hil kepilligi

Barlag we synag prosesini gowulandyrmak üçin “Stard Automation” önümçilik prosesiniň her tapgyrynda gelýän materiallardan başlap, gözegçilik gözegçiligine çenli we önümleriň iberilmezden ozal 100% hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin doly wagtlaýyn QC postlaryny döretdi.

Hil kepilligi (1)
Hil kepilligi (2)
Hil kepilligi (3)

Barlag enjamlary

“Stard Automation”, boş guýmakdan başlap, taýýar önümlere çenli ähli prosesiň hiline gözegçilik etmek üçin ýokary derejeli gözleg we synag enjamlaryna eýedir, bu bize tork synagy we ýaşaýyş sikli synagy ýaly synaglary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary
Barlag enjamlary