Habarlar

Habarlar

 • Diş öndürýän önümçilik bazary, çak edilýän döwürde 5,73% CAGR derejesinde 2020-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda 73,66 milliard dollar öser

  Global önümçilik we gurluşyk pudaklarynda dikeldiş himiýa we nebithimiýa pudaklarynda işjeňligi ýokarlandyrýar, hünär we esasy himiki serişdelere bolan islegi ýokarlandyrýar.Bu pudaklaryň ösüşi dişli enjamlara uly isleg döredýär.Mundan başga-da, dünýäniň hökümetleri ...
  Koprak oka
 • DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

  DN, dýuým, val klapan pudagynda üç düşünje we tapawut

  Turbageçiriji turba armaturlary klapan nasoslarynda we beýleki dizaýn ýa-da satyn alyşlarda köplenç DN, dýuým “, Φ we beýleki bölümlere duş gelýäris, bulaşyklyk üçin köp dostumyz bar (esasanam önümçilik aýakgaplary üçin täze) modeli tapawutlandyryp bilmeýäris, şu gün biz üçüsiniň gysgaça mazmunyny jemlär ...
  Koprak oka
 • SG dişli gutusy

  SG dişli gutusy

  SG, Suzhou SIP Stard Automation CO., LTD markasy bolan “Stard-Gears” diýmekdir.Hytaýda.SG 1999-njy ýylda esaslandyryldy we {displeýiň dizaýny we önümçiligi bilen meşgullanýar: none;} klapan dişli gutular.25 ýyla çenli önümçilik tejribesi bilen SG-iň önümleri we hyzmatlary iň köp işleýän ...
  Koprak oka
 • ChatGPT we klapanlar

  Recentlyakynda emeli intellekt temasy bütin dünýäde gyzgalaňly jedelleriň döremegine sebäp boldy, esasanam ChatGPT dil modeli meşhurlykda partlady.Klapan pudagynda AI şemaly ýüzýän degişli hünärmenleriň pikirlerini hem uçurdy.Şeýle-de bolsa, näbelli zatlardan doly bu ugurda, nädip ...
  Koprak oka
 • Global top klapan bazaryndaky tendensiýalar

  Täzelikler, 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com “Global Ball Valve Market Size Analysis Report, Paýlaşma we Senagat tendensiýalary, Ölçeg, Material, Görnüş, Senagat, Sebit boýunça çaklamalar we çaklamalar” neşir edilendigini habar berýär., 2022 - 2028 ″ - Şeýle-de bolsa ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun 2023

  Täze ýylyňyz gutly bolsun 2023

  Günbatardaky Ro Christmasdestwo baýramy ýaly, Bahar baýramy agşamy hem hytaýlylar üçin bagtly we ýakyn Täze ýyla garaşýan manyly gije.Näçe uzak we kyn bolsa-da, Bahar baýramynyň başlangyjy eýýäm başlandy.Hytaý halky ...
  Koprak oka
 • Klapan dişli gutularyny gurmak we işlemek

  Klapan dişli gutularyny gurmak we işlemek

  1. GURNAMAK 1. Dişli gutularymyzy gurmazdan we ulanmazdan ozal bu gollanmany okaň we düşüniň.Bu dişli guty bilen işleýän ähli işgärler bu gollanmadaky görkezmeler bilen tanyş bolmaly we berlen görkezmeleri berjaý etmeli.Şahsy şikeslerden gaça durmak üçin howpsuzlyk görkezmeleri berjaý edilmelidir ...
  Koprak oka
 • Klapan gurmak üçin seresaplyklar

  Klapan gurmak üçin seresaplyklar

  1 val Klapan gurlanda içki boşlugy we möhürleýji ýüzüni arassalamaly, birleşdiriji boltlaryň deň derejede berkidilendigini ýa-da gaplamanyň basylandygyny barlamaly.2, klapan gurmak ýapyk ýagdaýda.3, uly göwrümli derwezeli klapan, pnewmatik ...
  Koprak oka