Diş öndürýän önümçilik bazary, çak edilýän döwürde 5,73% CAGR derejesinde 2020-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda 73,66 milliard dollar öser

Diş öndürýän önümçilik bazary, çak edilýän döwürde 5,73% CAGR derejesinde 2020-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda 73,66 milliard dollar öser

Global önümçilik we gurluşyk pudaklarynda dikeldiş himiýa we nebithimiýa pudaklarynda işjeňligi ýokarlandyrýar, hünär we esasy himiki serişdelere bolan islegi ýokarlandyrýar.Bu pudaklaryň ösüşi dişli enjamlara uly isleg döredýär.Mundan başga-da, dünýäniň hökümetleri kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine goldaw bermek üçin köp mukdarda serişde bölüp berýärler.Bu ösüş, bazara gatnaşyjylar üçin ägirt uly ösüş mümkinçiliklerini döredýän dürli ahyrky ulanyjy pudaklarynyň ösmegine sebäp boldy.
Technavio, dişli önümçilik bazarynyň çak edilýän döwürde 5,73% CAGR derejesinde 2020-nji we 2025-nji ýyllar aralygynda 73,66 milliard dollar ösmegine garaşýar.
Ösüşiň, ýyl-ýyldan ösüş depginleriniň we geljekki bazaryň ösüş mümkinçilikleriniň takyk tapawudyny bilmek üçin doly hasabatymyzy satyn alyň.
Önüm boýunça, gurçuk dişli segmenti, çak edilýän döwürde dişli önümçilik bazarynda iň uly girdeji gazanar.Gurçuk dişleri pes we orta derejelerde tizligi azaltmak we dolandyrmak üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem, öz-özüni gulplap, işleri götermek üçin ideal edýär.Geografiýa nukdaýnazaryndan Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti bazar satyjylary üçin möhüm mümkinçilikleri hödürlär.Sebit häzirki wagtda dünýä bazaryndaky paýyň 40% -ini tutýar.Çalt senagatlaşma we suwy arassalamak we hapa suwlary arassalamak desgalaryna maýa goýumlarynyň köpelmegi Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde dişli önümçilik bazarynyň ösmegine itergi berýär.
Diş öndürýän bazaryň ösüşine senagat awtomatizasiýasynyň ornaşdyrylmagyna garaşylýar.Awtomatlaşdyrmagyň ornaşdyrylmagy dünýädäki önümçilik pudagynda has möhüm bolýar.Bu dürli ýokary tizlikli gaýtalanýan meseleler üçin robot we awtomatiki enjamlaryň ulanylyşyny artdyrdy.Awtomatlaşdyrmagyň artmagy bilen, dişli önümlere bolan isleg artar, bu bolsa dünýä dişli önümçilik bazarynyň ösmegine goşant goşar.
Mundan başga-da, gaýtadan dikeldilýän energiýa maýa goýumlarynyň köpelmegi we nebit-gaz pudagyna maýa goýumlarynyň gaýtadan dikeldilmegi bazaryň ösüşini hasam çaltlaşdyrar.
“Stard Automaiton”: Bu kompaniýa SG / S00 / SLJ / SJ / SGJ seriýaly çärýekli gurçuk dişli gutulary ýaly dişli gutulary hödürleýär.

https://www.stard-gears.com
Stard-dişli, tabşyrylan ýa-da daşarky döredilen makalalaryň we suratlaryň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýär.Bu makaladaky ýalňyşlyklar ýa-da ýalňyşlyklar barada bize habar bermek üçin şu ýere basyň.


Iş wagty: Mart-24-2023