Global top klapan bazaryndaky tendensiýalar

Global top klapan bazaryndaky tendensiýalar

Täzelikler, 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com “Global Ball Valve Market Size Analysis Report, Paýlaşma we Senagat tendensiýalary, Ölçeg, Material, Görnüş, Senagat, Sebit boýunça çaklamalar we çaklamalar” neşir edilendigini habar berýär., 2022 - 2028 ″ - Resmi taýdan gabat gelýän diýlip atlandyrylsa-da, klapan köplenç synpynyň çäginde aýdylýar.Bir klapan açyk bolanda, suwuklyk has ýokary basyşdan aşaky basyşa akýar Bu söz latyn sözünden gelip çykýar, gapynyň hereket edýän bölegi, öwrüm ýa-da togalanmak manysyny aňladýan wolwer işliginden gelip çykýar.

Klapanlarda suwaryşda suwuklyk gözegçiligi, önümçilik prosesleri, prosese gözegçilik we içerki ulanyş, şol sanda gap-gaç ýuwýan maşynlarda, kir ýuwýan maşynlarda we kranlarda basyşy kadalaşdyrmak ýaly köp sanly programma bar, aerozol klapanlarynda kiçijik bir klapan hem ulanylýar. transport we goranyş pudaklarynda “top klapan” diýlip atlandyrylýan çärýek öwrümli klapanyň bir görnüşi, içindäki akym suwuklygyny gözegçilikde saklamak üçin içi boş, deşikli we aýlanýan topy öz içine alýar.Topyň orifisi akym bilen gabat gelende, klapan açylýar;klapan tutawajy orifisany 90 dereje öwrende, klapan ýapylýar.Mundan başga-da, tutawaçlar açyk bolanda tekiz we ýapylanda dik bolýar.Top klapanlary çydamly, ygtybarly, ygtybarly ýapylýar we uzak wagtlap hereketsizlikden soň hem dogry işlemegini dowam etdirýär.Bu häsiýetleriň hemmesi dürli maksatlar üçin ulanylyp bilinýän top klapanlaryna eýe.Vananyň tutawajy açyk bolanda akym bilen ýanaşyk we ýapylanda akymyna perpendikulýar bolup, klapanyň ýagdaýyny wizual barlamagy aňsatlaşdyrýar.1/4 sagat ugruna ýa-da sagat tersine tersine ýapyk ýere geçmek üçin öwrüliň.Top klapanlary ygtybarly we köp sanly aýlawdan we uzak wagtlap hereketsizlikden soň hem dogry işlemegini dowam etdirýär.Adatça ýapmak we gözegçilik programmalarynda derwezäniň klapanlaryndan we derwezeli klapanlaryndan has ýokarydyr, ýöne beýleki atyş usullaryna takyk gözegçilik ýok.COVID-19 Täsir derňewi Top klapanlarynyň has ösen önümçilik tehnologiýasy sebäpli bu önümleriň bazary ýokary derejede jemlenmeýär.Mundan başga-da, LandT Valves, Kirloskar Brothers, Emerson we beýlekiler ýaly toplar we kebelek klapanlarynyň has ýokary öndürijiligi bilen tanalýarlar.Top klapanlaryny we kebelek klapanlaryny sarp etmek, önümçilik pudaklaryna we hindi ykdysadyýetine baglydyr.Hindistanda ykdysadyýet elmydama birneme durnuksyz bolansoň, ýakyn ýyllarda top klapan önümçiliginiň ösüş depgini peselip biler.Şeýle-de bolsa, şar klapan bazarynda henizem ösmäge ýer bar diýlip çaklanylýar.Bazaryň ösüş faktorlary Akylly şäherleriň çalt ösmegi, şäherleşme we senagat Senagatlaşma we ilatyň köpelmegi sebäpli senagat infrastrukturasy ep-esli giňelýär.Käbir şäherler, jemgyýetlerini has öz içine alyjy, çydamly we çydamly etmek üçin dogry tehnologiýa we bilimleri birleşdirip, energiýa, transport, saglyk, bilim we tebigy betbagtçylyklar ýaly ugurlarda ýüze çykýan kynçylyklara çalt we takyk jogap berip biler.nädip dolandyrmalydygyny.Şäherler tehnologiki dinamikany şäher işlerine goşup başladylar we ulag we infrastrukturany abatlamak ýaly işleri dowam etdirerler.Top klapanlary pudagyndaky tehnologiki ösüşler Klapanlar dürli senagat enjamlarynyň aýrylmaz bölegidir.Vananyň nädogry işlemegi zawodyň kesilmegine sebäp bolup biler.Meýilleşdirilmedik iş wagty, adaty meýilnama esasly tehniki usullar önümçilik guramalaryna klapan näsazlyklary barada duýduryş bermese ýüze çykýar.Şeýle-de bolsa, aragatnaşyk, maglumatlary gaýtadan işlemek we hasaplaýyş güýji boýunça soňky gazanylan üstünlikler kompaniýalara klapan näsazlyklary sebäpli meýilleşdirilmedik iş wagty azaltmak üçin Senagat Internet of Things (IIoT) tehnologiýalaryny ulanmaga mümkinçilik berýär.Bazar çäklendirmeleri Hiç hili ülňüler ýa-da ulanylýan kanunlar Sebite baglylykda, top klapan öndürijilerine dürli kanunlar we düzgünler degişlidir.Senagata we ulanylyşyna baglylykda standartlaşdyrma üýtgäp biler.Top klapanlary elektrik öndürmek, nebit we gaz, gurluşyk we ýarymgeçiriji önümçiligi ýaly aýratyn standart talaplary bolan köp pudaklarda ulanylýar.Materiallara syn Materialdan ugur alyp, şar klapan bazary polat, çoýun, kriogen, garyndy we başgalara bölünýär.

Klapan dişli gutusysaýlamakStard awtomatizasiýasy

https://www.stard-gears.com
Stard-dişli, tabşyrylan ýa-da daşarky döredilen makalalaryň we suratlaryň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýär.Bu makaladaky ýalňyşlyklar ýa-da ýalňyşlyklar barada bize habar bermek üçin şu ýere basyň.


Iş wagty: 28-2023-nji fewral