Alýumin garyndysy çärýek öwrümli el bilen işleýän dişli guty

Alýumin garyndysy çärýek öwrümli el bilen işleýän dişli guty

Alýumin garyndysy çärýek öwrümli el bilen işleýän dişli guty

Gysga düşündiriş:

SD seriýaly bölekleýin öwrümli dişli operatorlar guýma alýumin korpusyny kabul edýärler we elektrik üpjünçiligi, gidro-elektrik öndürmek, ýangyn söndüriş we HVAC ulgamlarynda adaty senagat amaly üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnamak we işlemek boýunça görkezmeler

Dişli operatoryň aşaky flanesini klapanyň ýokarky flanesine birikdiriň we klapan milini gurçuk dişli deşigine süýşüriň.Flanes boltyny çekdiriň.Klapan el tigirini sagat ugruna öwrüp, el tigirini sagat tersine öwrüp ýapylyp bilner.Dişli operatoryň ýokarky ýüzünde pozisiýa görkezijisi we pozisiýa belligi goýulýar, bu arkaly wyklýuçateliň ýagdaýyny gönüden-göni synlap bolýar.Diş operatory, şeýle hem, wyklýuçateliň aşa pozisiýasyny çäklendirmek üçin sazlanyp we işlenip bilýän mehaniki çäklendiriji nurbat bilen enjamlaşdyrylandyr.

Önüm aýratynlyklary

▪ weeňil alýumin zynjyrly garyndy (ACD 12) örtük
65 IP65 derejeli gorag
▪ Nikel-fosfor bilen örtülen giriş şahasy
B NBR möhürleýji materiallar
-20 20 ~ 120 ℃ iş şertlerine laýyk gelýär

Özbaşdaklaşdyrma

Uminum Alýumin-bürünç gurçuk enjamlary
Ain Poslamaýan polatdan girýän wilka

Esasy komponentleriň sanawy

Bölümiň ady

Material

Gapak

Alýumin garyndysy

Ingaşaýyş jaýy

Alýumin garyndysy

Gurçuk enjamlary / Kwadrant

Süýümli demir

Giriş şahasy

Goragly polat

Positionerleşiş görkezijisi

Poliamide66

Esasy tehniki parametr

Model

Dişli gatnaşygy

Bahalandyrma giriş (Nm)

Reýting netijesi (Nm)

El tigir

SD-10

40: 1

16.5

150

100

SD-15

37: 1

25

250

150

SD-50

45: 1

55

750

300

SD-120

40: 1

100

1200

400

Bejeriş

Dişli gutujygyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin bu gollanmada görkezilen tehniki hyzmat görkezmeleri berjaý edilmelidir.
1. Işe girizilenden soň, her alty aýdan bir synag synagyny geçirmek maslahat berilýär;
2. Bu sikl üçin dişli gutynyň işleýiş ýazgysyny barlaň, haýsydyr bir bidüzgünçilik ýazgysynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklaň.
3. Dişli gutyny syzmak üçin barlaň.
4. Diş gutusynyň boltlaryny klapan flanesine barlaň.
5. Dişli gutujykdaky ähli berkidiji boltlary barlaň.
6. Dişli gutujy pozisiýasynyň görkezijisiniň takyklygyny we çäk sazlaýjy boltuň berkidilmegini barlaň (Eger ýygy-ýygydan yrgyldy ýagdaýynda ulanylýan dişli guty, ýagdaýy gysga möhletde barlamak maslahat berilýär)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň